fbpx
Take a peek inside our Wonderland!

Privacybeleid voor onze klanten

 
 

Hoe verwerkt D.L.Photography gegevens?

PRIVACY – GDPR gegevensverwerking: professionele fotografie voor onze klanten

GPDR:
General Data Protection Regulation

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Om onze fotografische producten en diensten te kunnen leveren verwerkt D.L.Photography altijd persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De GDPR schrijft voor dat D.L.Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
D.L.Photography zal het privacybeleid evalueren, en zo goed als mogelijk actueel houden.

PERSOONSGEGEVENS

D.L.Photography verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:
• voor- en achternamen
• telefoonnummers
• adresgegevens
• e-mailadressen
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
• ip adres
• internetbrowser en apparaat type

VERWERKINGSGROND

D.L.Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die D.L.Photography met
betrokkene heeft gesloten;
• D.L.Photography een wettelijke verplichting dient na te komen;
• een gerechtvaardigd belang van D.L.Photography, waar onder mede wordt verstaan het onder de
aandacht brengen van de producten en diensten van D.L.Photography aan betrokkene.

VERWERKINGSDOEL

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
• uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene en facturatie
• afleveren geprinte producten (foto’s, andere beelddragers) of diensten
• informatie over wijzigen producten en diensten
• infomercials, aanbiedingen, nieuwsbrieven
• telefonie
• e-mailcontact
• uitvoering wettelijke verplichtingen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

D.L.Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS

D.L.Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig, of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan door middel
van telefoon of e-mail. D.L.Photography zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken
voor die doeleinden.

GEEN VAN COOKIES OP DE WEBSITE

D.L.Photography maakt geen gebruik van cookies op de website.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

D.L.Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met D.L.Photography.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal D.L.Photography onverwijld alle noodzakelijke
stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. D.L.Photography
meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt D.L.Photography onverwijld contact op met deze betrokkenen.

KLACHTRECHT

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen.

U kunt contact opnemen met D.L.Photography via e-mail.  dlphotography@telenet.be